Ochrona środowiska

Zakłady OSI w Europie wytwarzają chłodzone i mrożone produkty z mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu oraz warzyw. Nasza Firma jest świadoma wpływu, jaki jej działalność wywiera na środowisko naturalne, w związku z czym zarządzanie środowiskiem stanowi integralną część naszego działania.

Działania te są prowadzone poprzez wykorzystanie systemów zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz zobowiązanie Firmy do ciągłego doskonalenia jej wyników w zakresie działań środowiskowych, zużycia energii i ochrony środowiska, włączając zapobieganie awariom i inne szczególne zobowiązania związane z kontekstem organizacji. Niniejsza Polityka jest odpowiednia do kontekstu organizacji oraz stanowi podstawę dla ustalenia celów środowiskowych oraz związanych z energią.

Aby pomóc w realizacji tego zadania, Firma utworzyła niniejszą Politykę, zawierającą główne cele z zakresu zarządzania środowiskowego:

1. Działanie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi oraz wytycznymi klienta
Regularnie identyfikujemy wszelkie adekwatne wymagania środowiskowe, akty prawne i pozaprawne oraz zapewniamy ich przestrzegania w naszych Zakładach.

2. Zapewnienie dostępu do informacji oraz potrzebnych zasobów
Kierownictwo dostarcza niezbędne zasoby w celu zapewnienia dostępności informacji oraz osiągnięcia strategicznych i operacyjnych celów.

3. Minimalizacja awarii środowiskowych, poprzez korzystanie z systemu zarządzania ryzykiem środowiskowym
Określamy ryzyka oraz szanse środowiskowe, wynikające z działalności OSI, jej produktów oraz procesów, monitorujemy je, dokumentujemy i oceniamy w sposób ciągły. Posiadamy wprowadzone odpowiednie metody kontroli, w celu zapobiegania lub redukcji ryzyka.

4. Zachowanie zasobów naturalnych
Dążymy do optymalizacji używanych przez nas surowców i materiałów, poprzez identyfikację alternatywnych, korzystnych dla środowiska rozwiązań w tym zakresie. Staramy się stale doskonalić, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia środowiska, związane z wytwarzaniem odpadów, emisjami do powietrza, wytwarzaniem ścieków.

5. Poprawa efektywności energetycznej
Tam, gdzie to możliwe, korzystamy z najlepszych dostępnych technologii i technik, które umożliwiają minimalizowanie wszelkich szkodliwych dla środowiska skutków oraz poprawę efektywności energetycznej naszych Zakładów.

6. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
Regularnie oceniamy i przeglądamy wyniki w systemie zarządzania środowiskowego, aby poprawić efekty działalności środowiskowej oraz energetycznej.

7. Szkolenie i świadomość środowiskowa
Promujemy, szkolimy i uczestniczymy w podnoszeniu świadomości środowiskowej wśród naszych pracowników, kooperantów oraz gości.

8. Współpraca z pracownikami, klientami, dostawcami, aby wspierać nasze cele
Współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami, w celu optymalizacji naszych produktów i sposobów ich wytwarzania, zgodnie z naszymi zobowiązaniami środowiskowymi. OSI zachęca swoich dostawców surowców oraz usług do dzielenia naszych zobowiązań środowiskowych i ustalania wysokich standardów oddziaływania na środowisko.

9. Komunikacja środowiskowa
Komunikujemy naszą politykę środowiskową oraz wszelkie istotne informacje dotyczące środowiska wśród pracowników, klientów, dostawców, członków społeczeństwa i innych zainteresowanych stron.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki odpowiada dyrektor zarządzający firmy. Polityka zintegrowana została zakomunikowana wszystkim zatrudnionym i osobom pracującym dla OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. i w jej imieniu.


Wszelkie uwagi i sugestie odnoszące się do systemu ISO 14001 oraz ochrony środowiska należy zgłaszać telefonicznie (nr kontaktowy +48 65 543 01 00), bądź mailowo (Napisz wiadomość).