Zasady skupu bydła

Zapraszamy hodowców bydła do zapoznania się z Zasadami Skupu Bydła obowiązującymi w ubojni OSI POLAND FOODWORKS!

1. Zgłoszenia sprzedaży bydła rzeźnego Hodowca Bydła dokonuje drogą telefoniczną w wybrany przez siebie sposób:

 Infolinia Centralnego Biura Skupu Bydła: +48 65 619 43 50

lub:

 • Regionalny Przedstawiciel Skupu Bydła
 • Regionalny Oddział Skupu Bydła:
  Krotoszyn: +48 52 383 20 20, +48 603 043 578
  Górka: +48 89 651 94 81, +48 602 429 069
  Mieszałki: +48 603 068 556

2. Skup bydła rzeźnego w ubojni OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. odbywa się na podstawie klasyfikacji poubojowej EUROP.

Klasyfikacja tusz bydła (buhajki, buhaje, wolce, krowy i jałówki) obejmuje 5 klas handlowych uformowania (E, U, R, O, P) i pięć klas zewnętrznego otłuszczenia (1, 2, 3, 4, 5). Klasyfikacja ta oparta jest na opisowych kryteriach zaliczania tusz do poszczególnych klas na podstawie zewnętrznych oględzin półtusz przez klasyfikatora, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

3. Każdy zakup bydła oparty jest o umowy kontraktacyjne na dostawę zwierząt rzeźnych, mające charakter umów ramowych. Są one zawierane z indywidualnymi rolnikami, państwowymi gospodarstwami rolnymi, spółdzielniami produkcyjnymi i ich członkami oraz innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, prowadzącymi gospodarstwa rolne.

4. Przed dostarczeniem danej partii bydła każdorazowo sporządzane są:

 • dokumenty kontraktacyjne: umowa kontraktacyjna, certyfikat potwierdzający dobrostan zwierząt w gospodarstwie, dane dostawcy oraz oświadczenie dotyczące przesyłania faktur drogą elektroniczną;
 • dokumenty transportowe: dokument przewozowy, łańcuch żywieniowy oraz cennik będący integralną częścią umowy;

5. Hodowca bydła zobowiązuje się do:

 • sprzedaży bydła, które posiada trwałe oznakowanie (dwa kolczyki z ARiMR);
 • dostarczenie ważnego paszportu bydła na każdą sztukę oraz informacji dotyczących łańcucha żywieniowego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE (Nr 1161/2009) z dnia 30 listopada 2009 r. W przypadku zmiany właściciela na odwrocie paszportu Hodowca Bydła jako ostatni właściciel dokonuje wpisu o miejscu i dacie przybycia zwierzęcia do gospodarstwa;
 • zachowania prawidłowości zapisów na paszporcie dotyczących płci, wieku oraz numeru kolczyka, które powinny być zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym danej sztuki bydła;
 • sprzedaży bydła od poniedziałku do soboty, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Kupującego, także w niedzielę i święta;
 • pod rygorem odmowy zakupu zwierząt przez Kupującego - sprzedaży zdrowego, nieognojonego zwierzęcia, bez obić i innych uszkodzeń, przygotowanego do załadunku i załadowanego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami dobrostanu zwierząt.

6. Ceny skupu bydła rzeźnego określa cennik dostępny u Regionalnego Przedstawiciela Skupu), z możliwością indywidualnych negocjacji dotyczących partii ilościowych sprzedawanego bydła. Cennik podlega aktualizacji w każdy wtorek tygodnia. W skupie bydła stosuje się ceny obowiązujące na dzień dostawy zwierząt do ubojni, chyba że regulują to inne uzgodnienia między Hodowcą Bydła, a Kupującym. Wycena każdej sztuki następuje w kolejnym dniu po dniu ubojowym i jest zależna od: klasyfikacji EUROP, wagi WBC (waga bita ciepła) oraz szczegółowych wymagań jakościowych, które ustalone zostały w cenniku oraz umowie kontraktacyjnej.

7. Przy sprzedaży kontraktacyjnej Hodowca Bydła otrzyma dodatek do kg WBC w wysokości należnej za:

 • certyfikat Cultivate
  +10 gr za kg WBC sztuki męskiej
  +20 gr za kg WBC sztuki żeńskiej
 • umowę kontraktacyjną
  +5 gr za kg WBC sztuki męskiej
  +10 gr za kg WBC sztuki żeńskiej

8. Przy sprzedaży niezgodnej z obowiązującymi normami i/lub dobrostanem zwierząt stosuje się potrącenia zgodne z obowiązującym cennikiem.

9. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych u bydła Kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny (art.560 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady bydła stwierdzonej przez lekarza weterynarii, Kupujący nie jest zobowiązany do wypłaty umówionej ceny (art. 560 § 2 Kodeksu Cywilnego).

10. W przypadku stwierdzenia przez Inspekcję Weterynaryjną zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli - w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE z 25.06.2004 r. seria L Nr 226/83) - chorób powodujących nieprzydatność mięsa do spożycia, Sprzedający nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Sprzedający otrzyma obniżoną wartość za te sztuki. W przypadku zakwalifikowania mięsa przez Inspekcję Weterynaryjną z powodu nieprawidłowej barwy mięsa, zapachu lub konsystencji jako niezdatnego do spożycia, Hodowca Bydła nie otrzyma zapłaty za te sztuki, a w przypadku częściowego ograniczenia przydatności mięsa, Hodowca Bydła otrzyma obniżoną wartość za te sztuki.

logo osi

logo osi haslo

OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o.
Chróścina 3a 56-200 Chróścina
NIP 522-294-94-86

 

Dane rejestrowe spółki

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Patrz polityka prywatności